#

Zmiana w przepisach dot. wydawania prawa jazdy w roku 2013

Najważniejsze zapisy nowej ustawy o kierujących pojazdami

19 stycznia 2013 roku obowiązywać zaczną nowe przepisy dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Profil Kandydata na Kierowcę…

Osoby ubiegające się o prawo jazdy przed przystąpieniem do szkolenia będą zgłaszały się do Wydziału Komunikacji w celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy a nie jak dotychczas do Ośrodka Szkolenia Kierowców. Do wniosku dołączą obowiązujące dokumenty (orzeczenie lekarskie, fotografia). Po weryfikacji dokumentów i wpisaniu do systemu danych będzie wydawana informacja, osobie zainteresowanej o wygenerowanym profilu kandydata na kierowcę (PKK), dopiero wówczas osoba ta zgłasza się do dowolnego Ośrodka Szkolenia Kierowców. W przypadku ukończenia szkolenia Starosta udostępnia PKK ośrodkowi egzaminowania.

Nowy wzór prawa jazdy

Od 19 stycznia 2013 r. będą wydawane dokumenty zgodne z nowym wzorem unijnym.

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013r będą podlegać wymianie w okresie
od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r., w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Limity wiekowe do kierowania pojazdami i nowe kategorie :

14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez dwa lata prawa jazdy kategorii A2.

AM – prawo jazdy dla użytkowników motorowerów oraz lekkich pojazdów czterokołowych, czyli lekkich quadów (masa bez obciążenia do 350 kg, prędkość maksymalna do 45 km/godz., silnik o pojemności skokowej do 50 cm3). Cięższe quady zaliczono do “czterokołowców”, czyli “pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób lub ładunków,
z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg” będą wymagały prawa jazdy kategorii B1,

A1 – kategoria upoważniająca do prowadzenia motocykli o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy maksymalnie 15 KM i stosunku mocy do masy nie większej niż 0,13 KM/kg oraz do prowadzenia motocykli trzykołowych o mocy do 20,4 KM.

A2 – pośrednia kategoria prawa jazdy pomiędzy istniejącymi już kategoriami A1 i A. Prawo jazdy tej kategorii będzie uprawniało do prowadzenia motocykli o mocy nieprzekraczającej 47,65 KM i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,272 KM/kg.

Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia motocykli, czyli prawo jazdy kategorii A, młody kierowca będzie musiał najpierw zdobyć prawo jazdy na małe motocykle, a następnie po dwuletnim okresie posiadania tych uprawnień będzie miał możliwość uzyskania prawa jazdy na większe motocykle (odpowiednio A2 lub A).

Karta motorowerowa wydana przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia i podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

Koniec z dożywotnim prawem jazdy

Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E będą wydawane na 15 lat, pozostałe czyli C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E będą wydawane na okres 5 lat.

Po spełnieniu dodatkowych warunków wynikających z przepisów okres będzie przedłużany, również w formie wymiany prawa jazdy

Okres próbny dla początkujących

Prawa jazdy kat. B dla nowych kierowców wydawane będą na okres próbny na 2 lata.

W okresie próbnym kierowca jest zobowiązany do:

– odbycia między 4 a 8 miesiącem kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,

– przedstawić Staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, przed upływem
8 miesiąca,

– kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego- przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

Ponadto w okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca nie wolno im m.in. przekraczać prędkości 50 km/godz. w terenie zabudowanym, 80 km/godz. poza nim oraz 100 km/godz. na drodze ekspresowej dwujezdniowej i autostradzie, kierować pojazdem nieoznakowanym, podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu.

Jeżeli kierowca popełni w okresie próbnym dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji stwierdzone mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów Starosta wydaje decyzję o przedłużeniu okresu próbnego o kolejne 2 lata.

Jeżeli kierowca w okresie próbnym popełnił trzy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem.

Nowe kursy reedukacyjne

Starosta wydaje decyzję o skierowaniu na:

– kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcę który uzbierał 24 punkty karne lub w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

– kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu .

Jeśli jednak po raz kolejny zgromadzą 24 punkty (razem 48) w okresie pięciu lat od dnia wydania skierowania na kurs, pożegnają się z dokumentami.

Nadzór nad instruktorami i ośrodkami

Ośrodki szkolenia kierowców zobowiązane będą do przekazywania samorządom
w określonych terminach, informacji o kursach i ich uczestnikach.

Starosta dokonuje analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia, analizy statystycznej naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w danym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii oraz rozpatruje złożone na ośrodek szkolenia kierowców skargi. Starosta podaje wyniki analizy do publicznej wiadomości.

Dodatkowo nałożono na Starostę prowadzenie ewidencji wykładowców a także szkół prowadzących szkolenie w formie zajęć dla uczniów.

Nowe zasady dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi:

Pojazdem uprzywilejowanym kierować będzie mogła osoba, która:

  1. ukończyła 21 lat;

  2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;

  3. uzyskała orzeczenie:

    1. lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

    2. psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

  4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (prowadzić będzie ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego)

  5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawać będzie Starosta w drodze decyzji administracyjnej i po uiszczeniu opłaty na okres 5 lat, nie dłużej niż na okres wynikający z terminu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Zezwolenie będzie można przedłużyć na kolejne 5 lat po spełnieniu wymogów określonych ustawą (badanie lekarskie, psychologiczne, opłata).

Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych będą finansowane z budżetu gminy.

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy w ramach wykonywanej funkcji
(np. członek OSP) nie będą mieli obowiązku ukończenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o ile obecnie posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (posiadają zaświadczenie wydanego przez wójta, burmistrza w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Osoby te zobowiązane są w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 19 lipca 2013 r.) do wymiany posiadanego zaświadczenia na zezwolenie (decyzję Starosty).

Opracowała: Marta Wiszniewska

Leave a comment

View comments

Wideofilmowanie i fotografia ślubna